Ba Zheng San:

    The Recipe Ingredients:
  • 1 - Mu Tong
  • 4 - Hua Shi
  • 3 - Qu Mai
  • 2 - Bian Xu
  • 2 - Zhi Zi
  • 2 - Da Huang
  • 1 - Deng Xin Cao
  • 1 - Gan Cao
ADD RECIPE TO LIST NOW!!!

Adding Recipe to list... [Go back]

Your cart is empty!
REMOVE ALL ITEMS FROM LISTANALYZE THIS LIST
rec